Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Τι σημαίνει η φράση “Αι Ειδοί του Μαρτίου” (The Ides οf March);


15 Μαρτίου (αι ειδοί του Μαρτίου): αποφράδα ημέρα των Ρωμαίων
Τι είναι οι ειδοί
Αι ειδοί (από τα Λατινικά: idus : ήμισυ, δηλαδή η μέρα που διαιρεί το μήνα σε δύο, σχεδόν, ίσα μέρη).....