Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Έκτακτον Διάγγελμα!!!
γράφει ο Μιχάλης Τζανάκης*

Ελληνικέ λαέ,

Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης, απευθυνόμαστε στον πατριωτισμό σας, όπως συμβάλετε εις την σωτηρίαν του ενδόξου κράτους μας και ίνα κατοχυρώσετε τας μεταπολεμικάς κατακτήσεις μας.
Δια τούτο αιτούμεθα να καταβάλετε τας εσχάτους αποταμιεύσεις σας υπέρ υμετέρων βωμών και εστιών......